Condicions generals de contractació

El lloc web villaviatges.com és propietat de Villà Viatges, a través del qual els usuaris del mateix poden accedir a diversa informació sobre viatges i turisme. En els avisos legals es pot conèixer millor la política d’usos informatius d’aquest lloc web.

Contractació de serveis

A través del lloc web de Villà Viatges, l’usuari té accés a informació sobre productes i serveis de tercers relacionats amb el turisme i els viatges.

La venda a l’usuari de viatges combinats i altres productes i serveis turístics es durà a terme per Villà Viatges, agència de viatges que disposa dels permisos i llicències necessaris per al desenvolupament de la seva activitat, des dels seus establiments a Barcelona i Granollers.

Per regla general, la contractació de viatges combinats es regeix per les següents normes:

Contractació del viatge combinat

 1. informació precontractual
  1. El viatger ha acceptat expressament les condicions generals i particulars del viatge que figuren en el pressupost i contracte de viatge combinat.
  2. Abans de què el viatger quedi obligat per qualsevol contracte de viatge combinat o oferta corresponent, l’organitzadora o, si escau, Villà Viatges, SA (des d’ara, l’agència detallista, l’agència de viatges, l’agència o Villà Viatges), i quan el viatge combinat es vengui a través de l’agència, lliuraran al viatger el formulari d’informació normalitzada per als contractes de viatge combinat, així com la resta de la informació i de les característiques del viatge d’acord amb el que estableix la legislació vigent.
  3. Les persones amb mobilitat reduïda i/o diversitat funcional que desitgin rebre informació precisa sobre la idoneïtat del viatge d’acord amb les seves necessitats especials, per tal de valorar la possibilitat i viabilitat de contractar el viatge d’acord amb les característiques del mateix, han de posar prèviament aquesta situació en coneixement de l’organitzadora o, si escau, de l’agència detallista, perquè se’ls pugui facilitar informació a aquest efecte.
   Segons el que estableix el Reglament CE 1107/2006, s’entén com a persona de mobilitat reduïda, tota persona la mobilitat per participar en el viatge es trobi reduïda per motius de discapacitat física (sensorial o motora, permanent o temporal), o per l’edat , i la situació de la qual requereixi una atenció adequada i l’adaptació a les seves necessitats particulars del servei posat a disposició dels altres participants en el viatge.
  4. La informació precontractual facilitada al viatger d’acord amb els apartats a), c), d), e) i g) de l’article 153.1 de Reial Decret Legislatiu 1/2007, formarà part integrant del contracte de viatge combinat i no es modificarà llevat que l’agència de viatges i el viatger acordin expressament el contrari. L’organitzadora i, si escau, l’agència detallista, abans de celebrar-se el contracte de viatge combinat, han de comunicar al viatger de manera clara, comprensible i destacada, tots els canvis de la informació precontractual.
 2. Informació sobre disposicions aplicables a passaports, visats i vacunes
  1. L’agència de viatges podrà informar sobre les formalitats sanitàries necessàries per al viatge i l’estada, així com sobre les condicions aplicables als viatgers en matèria de passaports i de visats, inclòs el temps aproximat per a l’obtenció dels visats, i respondrà de la correcció de la informació que faciliti.
  2. El viatger haurà d’obtenir la documentació necessària per realitzar el viatge, inclòs el passaport i els visats i la referida a les formalitats sanitàries. Tots els danys que puguin derivar-se de la manca o defecte d’aquesta documentació seran del seu compte, i en particular, les despeses produïdes per la interrupció del viatge i la seva eventual repatriació.
  3. En cas de pèrdua de la documentació del viatge (bons d’hotel, bitllets aeris, bons de circuits i/o qualsevol altre document que permeti l’accés a un servei o paquet turístic) per part de client que ocasioni pèrdua de serveis, Villà Viatges no es farà càrrec de les despeses ocasionades per una nova reserva i emissió ni de la devolució de les pèrdues.
  4. Si l’agència de viatges accepta l’encàrrec del viatger de tramitar els visats necessaris per a algun dels destins previstos a l’itinerari, podrà exigir el cobrament del cost del visat, així com de les despeses de gestió i de serveis professionals pels tràmits que hagi de realitzar davant la representació diplomàtica o consular corresponent. En aquest cas, l’agència de viatges només respondrà dels danys que li siguin imputables.
 3. Sol·licitud de reserva
  1. El viatger que desitja contractar un viatge combinat fa una sol·licitud de reserva. Després d’aquesta sol·licitud, l’agència detallista o, si escau, l’organitzadora, es comprometen a realitzar les gestions oportunes per a obtenir la confirmació de la reserva interessada.
  2. Si el viatger sol·licita l’elaboració d’una proposta d’un viatge combinat a mida, l’agència podrà exigir l’abonament de la quantitat de cent cinquanta euros per a la confecció del projecte. Si el viatger accepta l’oferta de viatge combinat elaborada per l’agència, la suma entregada s’imputarà al preu del viatge.
  3. Si l’agència ha acceptat gestionar la reserva serà responsable dels errors tècnics que es produeixin en el sistema de reserva que li siguin atribuïbles i dels errors comesos durant el procés de reserva; excepte en aquelles causes que poguessin ser alienes a la seva voluntat.
  4. L’agència no serà responsable dels errors de la reserva atribuïbles al viatger o que siguin causats per circumstàncies inevitables i extraordinàries o aquelles que ho siguin per causa de força major i/o impredictibles.
 4. Confirmació de la reserva
  La perfecció del contracte de viatge combinat es produeix amb la confirmació de la reserva. Des d’aquest instant el contracte de viatge combinat és d’obligat compliment per a ambdues parts.
 5. Calendari de pagament
  1. En el moment de la confirmació de la reserva el consumidor o el viatger deurà abonar el quaranta per cent del preu del viatge combinat, llevat que en el contracte de viatge combinat s’estableixi un import diferent.
  2. El pagament del preu restant s’ha d’efectuar com a molt tard vint dies naturals abans de la sortida, llevat que en el contracte de viatge combinat s’estableixi un calendari de pagaments diferent.
  3. Si el viatger no compleix amb el calendari de pagaments, l’agència podrà resoldre el contracte i aplicar les regles establertes per a la resolució del viatge pel viatger abans de la sortida prevista a la Clàusula 13.

Regles aplicables a la prestació del viatge combinat

 1. Prestacions
  Les prestacions que integren el contracte de viatge combinat resulten de la informació proporcionada al consumidor, o si és el cas al viatger, en la informació precontractual i no es modificaran tret que l’agència de viatges i el viatger ho acordin expressament segons el que preveu la Clàusula 1.4
  Amb antelació a l’inici del viatge, l’agència detallista proporcionarà el viatger els rebuts, vals i bitllets, fins i tot de manera electrònica o telemàtica a sol·licitud del viatger, que siguin necessaris per a la prestació del servei.
 2. Allotjament
  Llevat que s’indiqui una altra cosa en la informació precontractual o en les condicions particulars del contracte:
  1. En relació amb aquells països en què hi ha classificació oficial d’establiments hotelers o de qualsevol altre tipus d’allotjament, el fullet recull la classificació turística que s’atorga en el corresponent país.
  2. L’horari d’ocupació de les habitacions depèn de les normes establertes a cada país i allotjament.
  3. Les habitacions o cabines triples o quàdruples són generalment habitacions dobles a les que s’afegeix un o dos llits, que solen ser un sofà-llit o un llit plegable, excepte en certs establiments on, en lloc de llits addicionals, es fan servir dos llits més grans.
 3. Transport
  1. El viatger s’ha de presentar al lloc indicat per a la sortida amb l’antelació indicada per l’agència de viatges o per l’organitzadora.
  2. La pèrdua o dany que es produeixi en relació amb l’equipatge de mà o altres objectes que el viatger porti amb ell seran del seu exclusiu compte i risc mentre es trobin sota la custòdia del viatger. Si ho desitja, pot consultar a Villà Viatges la informació que li calgui sobre quines cobertures addicionals existeixen relatives a la pèrdua o dany en l’equipatge.
 4. Altres serveis
  1. Per regla general, el règim de pensió completa inclou esmorzar continental, dinar, sopar i allotjament. El règim de mitja pensió, llevat que s’indiqui una altra cosa, inclou esmorzar continental, sopar i allotjament. Com a norma general, aquestes àpats no inclouen les begudes.
  2. Les dietes especials (vegetarianes o de règims especials) només es garanteixen si així consten en les necessitats especials acceptades per l’organitzador en el contracte de viatge combinat.
  3. La presència de mascotes només serà acceptada si així consta en les necessitats especials acceptades per l’organitzador en el contracte de viatge combinat.

Drets i obligacions de les parts abans de l’inici del viatge combinat

 1. Modificació del contracte
  1. L’organitzadora només podrà modificar les clàusules del contracte abans de l’inici del viatge si el canvi és insignificant i la pròpia agència organitzadora o, si escau, l’agència detallista, informen el viatger d’aquest canvi en suport durador de manera clara, comprensible i destacada.
  2. Si abans de l’inici del viatge l’agència organitzadora es veu obligada a realitzar canvis substancials d’alguna de les principals característiques dels serveis del viatge o no pot complir amb algun requisit especial del viatger prèviament acceptat, l’agència organitzadora o, si escau, l’agència detallista ho ha de posar en coneixement del viatger al més aviat possible, de forma clara, comprensible i destacada, i en suport durador; aquesta comunicació haurà de contenir:
   • Les modificacions substancials propostes i, si escau, la seva repercussió en el preu;
   • Un termini raonable perquè el viatger comuniqui la seva decisió;
   • La indicació que si el viatger no comunica la decisió en el termini indicat s’entendrà que rebutja la modificació substancial i que, per tant, opta per resoldre el contracte; i
   • Si l’agència pot oferir-lo, el viatge combinat substitutiu ofert i el preu.
   El viatger podrà optar entre acceptar la modificació proposada o resoldre el contracte. Si el viatger opta per resoldre el contracte podrà acceptar un viatge combinat substitutiu que, si escau, li ofereixi l’agència organitzadora o l’agència detallista. Aquest viatge substitutiu haurà de ser, si és possible, de qualitat equivalent o superior.
   Si la modificació del contracte o el viatge substitutiu donen lloc a un viatge de qualitat o cost inferior, el viatger té dret a una reducció adequada del preu.
   En el cas que el viatger opti per resoldre el contracte o no accepti el viatge combinat substitutiu ofert, l’agència organitzadora o, si escau, l’agència detallista, reemborsaran els pagaments realitzats en concepte del viatge, en un termini no superior a catorze dies a partir de la data de resolució del contracte. A aquests efectes, s’aplicarà el que disposen els apartats 2 a 6 de la Clàusula 24.
 2. Revisió del preu
  1. Els preus només podran incrementar-se per part de l’agència fins als vint dies naturals previs a l’inici del viatge. A més, aquest increment només es podrà dur a terme per ajustar l’import del preu del viatge a les variacions:
   1. Dels tipus de canvi de divises aplicables el viatge organitzat.
   2. Del preu dels transports de passatgers derivat del combustible o de qualsevol altres fonts d’energia.
   3. Del nivell dels impostos o taxes sobre els serveis de viatge inclosos en el contracte, exigits per tercers que no estan directament involucrats en l’execució del viatge combinat, incloses les taxes, impostos i recàrrecs turístics, d’aterratge i d’embarcament o desembarcament en ports i aeroports.
  2. En el contracte s’indicarà la data en què s’han calculat els conceptes exposats en l’apartat anterior perquè el viatger tingui coneixement de la referència per calcular les revisions de preu.
  3. L’organitzadora o, si escau, l’agència detallista notificarà l’augment al viatger, de forma clara i entenedora, amb una justificació d’aquest increment i li proporcionaral càlcul en suport durador com a molt tard vint dies abans de l’inici del viatge.
  4. Només en el cas que l’increment del preu suposi un augment superior al vuit per cent del preu del viatge, el viatger podrà resoldre el contracte sense penalització. En aquest cas és aplicable el que disposa la Clàusula 10.
  5. El viatger tindrà dret a una reducció del preu del viatge per variacions produïdes en els conceptes detallats en els apartats a), b) i c) de la Clàusula 11.1. En aquests casos, l’organitzadora i, si escau, l’agència detallista, deduiran totes les despeses administratives de reemborsament al viatger d’aquesta reducció del preu.
 3. Cessió de la reserva
  1. El viatger podrà cedir la seva reserva a una persona que reuneixi totes les condicions requerides, en el fulletó, programa o oferta de viatge combinat i en el contracte, per a realitzar el viatge combinat.
  2. La cessió s’ha de comunicar, en suport durador, a l’agència organitzadora o, si s’escau, a l’agència detallista, amb una antelació mínima de set dies naturals a la data d’inici del viatge. L’agència que rebi la comunicació únicament podrà repercutir al viatger els costos efectivament suportats a causa de la cessió.
  3. En tot cas, el viatger i la persona a qui hagi cedit la reserva responen solidàriament davant l’agència del pagament de la resta del preu, així com de qualsevol comissió, recàrrec, taxa, impost i altres costos addicionals (inclosos els de gestió) que pogués haver causat la cessió.
 4. Resolució del viatge per part del viatger abans de la sortida del viatge
  1. El viatger podrà resoldre el contracte en qualsevol moment previ a l’inici del viatge i en aquest cas, l’agència organitzadora o, si escau, l’agència detallista, podrà exigir-li que pagui una penalització que sigui adequada i justificable. En el contracte es podrà especificar una penalització tipus que sigui raonable basada en l’antelació de la resolució del contracte pel que fa a l’inici del viatge i en l’estalvi de costos i els ingressos esperats per la utilització alternativa dels serveis de viatge.
   Si en el contracte no es preveu una penalització tipus, l’import de la penalització per la resolució equivaldrà al preu del viatge combinat menys l’estalvi de costos i els ingressos derivats de la utilització alternativa dels serveis de viatge.
   Per aquest motiu, en aquests casos, l’agència organitzadora o, si escau, l’agència detallista, reemborsarà qualsevol pagament que s’hagués realitzat pel viatge combinat, menys la penalització corresponent.
  2. Tot i això, si concorren circumstàncies inevitables i extraordinàries en la destinació o a l’entorn que afectin significativament a l’execució del viatge o al transport dels passatgers al lloc de destinació, el viatger podrà resoldre el contracte abans del seu inici sense cap penalització i amb dret a reemborsament de tots els pagaments a compte del viatge que hagués efectuat.
  3. Aquests reemborsaments o devolucions es realitzaran al viatger, descomptant la penalització corresponent en el cas de l’apartat 1 anterioren un termini no superior a catorze dies després de l’acabament del contracte de viatge combinat, amb l’excepció, si existís, de l’estricte compliment d’una norma legal que permetés a l’agència disposar d’un termini major a què es conté en aquest apartat.
 5. Cancel·lació del viatge per part de l’organitzador abans de la sortida
  Si l’agència organitzadora o, si escau, l’agència detallista, cancel·la el contracte per causes no imputables al viatger, haurà de reintegrar la totalitat dels pagaments fets pel viatger en un termini no superior a catorze dies naturals des de l’acabament del contracte; amb l’excepció, si existís, de l’estricte compliment d’una norma legal que permetés a l’agència disposar d’un termini major.
  L’agència no serà responsable de pagar cap compensació addicional al viatger si la cancel·lació es deu al fet que:
  1. La quantitat de persones inscrites per al viatge combinat és inferior al nombre mínim especificat en el contracte i l’agència organitzadora, o, si s’escau, l’agència detallista, notifiquen al viatger la cancel·lació en el termini fixat en el mateix, que com a molt tard serà de:
   • Vint dies abans de l’inici en cas de viatges de més de sis dies de durada.
   • Set dies a viatges d’entre dos i sis dies.
   • Quaranta-vuit hores en viatges de menys de dos dies.
  2. L’organitzador es veu en impossibilitat d’executar el contracte per circumstàncies inevitables i extraordinàries i es notifica la cancel·lació al viatger sense demora indeguda abans de l’inici del viatge combinat.
 6. Desistiment abans de l’inici del viatge en contractes celebrats fora de l’establiment
  En el cas de contractes celebrats fora de l’establiment (entenent com a tals aquells definits a l’article 92.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2007)), el viatger pot desistir del viatge contractat per qualsevol causa i sense penalització, amb dret a devolució del preu abonat en concepte del viatge, dins dels catorze dies naturals següents a la celebració del contracte amb les excepcions previstes en els articles 103, 107.2 i 108 del text legal que consta ressenyat en aquest apartat.
 7. Política de canvis i cancel·lacions de reserves
  Les despeses que es detallaran a continuació s’aplicaran amb independència del moment en què se sol·liciti la modificació o la cancel·lació de la reserva. Les despeses de gestió que es detallen a continuació no seran reemborsades. A la pàgina web de Villà Viatges s’informarà sempre amb antelació de les condicions de modificació i/o cancel·lació de la reserva, qualsevol que sigui el producte, paquet o servei triat.
  Despeses de modificació:
  Si la reserva permet canvis, i addicionalment a les despeses per modificació de reserva (si n’hi ha) que apliqui el proveïdor pel concepte de penalització, Villà Viatges aplicarà els següents càrrecs per la gestió:
  • Càrrec de gestió per modificació de reserves d’allotjament: deu euros per persona tractant-se d’allotjaments situats en el territori nacional, i quinze euros per persona en aquells allotjaments situats fora del territori nacional.
  • Càrrec de gestió per modificació de reserves de creuers: vint euros per persona.
  • Càrrec de gestió per modificació de reserves del bitllet aeri: vint euros per persona.
  • Càrrec de gestió per modificació de reserves d’altres productes i/o serveis (excepte el lloguer de vehicles): Si la reserva admet canvis, vint euros per persona.
  Despeses de cancel·lació:
  Addicionalment a les despeses per cancel·lació de reserva (si n’hi ha) que apliqui el proveïdor pel concepte de penalització, Villà Viatges aplicarà els següents càrrecs per la gestió:
  • Càrrec de gestió per cancel·lació de reserves de vols: es cobrarà un càrrec addicional segons l’import total de la reserva. En concret:
   • Per reserves amb un import total que sigui inferior o igual a 500 €: quinze euros per persona.
   • Per reserves amb un import total que sigui superior a 500 € i menor o igual a 1.000 €: vint euros per persona.
   • Per reserves amb un import total que sigui superior a 1.000 €: cinquanta euros per persona.
  • Càrrec de gestió per cancel·lació de reserves de creuers: s’aplicaran els imports detallats en l’apartat que antecedeix.
  • Càrrec de gestió per cancel·lació de reserves d’allotjament: deu euros per persona tractant-se d’allotjaments situats en el territori nacional, i vint euros per persona en aquells allotjaments situats fora del territori nacional.
  • Càrrec de gestió per cancel·lació de reserves de tren: un càrrec addicional del tres per cent sobre l’import total de la reserva.
  • Càrrec de gestió per cancel·lació de reserves d’altres productes i/o serveis o reserves de viatge combinat: un càrrec addicional del tres per cent sobre l’import total de la reserva.
  Cal tenir en compte que, si es reserven més de cinc habitacions en un mateix establiment, encara que s’hagin reservat per separat, l’establiment pot considerar com a reserva de grup i, en conseqüència, aplicar una política de canvis i cancel·lacions diferent de les que s’han indicat en aquestes Condicions Generals de Contractació. Informeu-vos contactant amb Villà Viatges abans d’efectuar una reserva.
  Si la cancel·lació es sol·licita per correu electrònic el mateix dia que s’ha efectuat la compra i dins del nostre horari d’atenció al públic (s’ha de tenir en compte la diferència horària a les Illes Canàries i a Portugal), Villà Viatges es compromet a consultar la possibilitat de cancel·lar la reserva efectuada davant els operadors de transport de les línies considerades regulars, i s’aplicarà un càrrec mínim de gestió de deu euros per persona. Aquesta opció no és aplicable a les companyies denominades de baix cost o als serveis de xàrter.
  Des de la nostra experiència, de més de vint anys, aconsellem que, a més de les cobertures de viatge, sol·liciti informació sobre les cobertures que cobreixen les despeses de gestió per cancel·lació i modificació de l’agència i les despeses d’anul·lació del proveïdor fins a un màxim de sis-cents euros. S’informa que aquestes garanties addicionals són vàlides per a les persones nacionals, la ciutadania europea o aquelles persones estrangeres que resideixin legalment en el territori nacional.
  Consulteu les condicions de cancel·lació abans de finalitzar la contractació d’un servei o la compra.

Drets i obligacions de les parts després de l’inici del viatge combinat

 1. Deure de comunicació de qualsevol falta de conformitat del contracte
  Si el viatger observa que qualsevol dels serveis inclosos en el viatge no s’executa de conformitat amb el contracte, haurà d’informar de la manca de conformitat a l’agència organitzadora o, si s’escau, a l’agència detallista sense tardança indeguda, tenint en compte les circumstàncies del cas.
 2. Esmena de qualsevol falta de conformitat del contracte i no prestació, segons el convingut en el contracte, d’una part significativa dels serveis de viatge
  1. Si qualsevol dels serveis inclosos en el viatge no s’executa de conformitat amb el contracte, l’agència organitzadora i, si escau, l’agència detallista, hauran d’esmenar la falta de conformitat, excepte si resulta impossible o té un cost desproporcionat, tenint en compte la gravetat de la falta de conformitat i el valor dels serveis del viatge afectats. En cas que no s’esmeni la falta de conformitat és aplicable allò que disposa la Clàusula 22.
  2. Si no concorre cap de les excepcions anteriors i una falta de conformitat no s’esmena en un termini raonable establert pel viatger o l’agència es nega a esmenar-la o requereix de solució immediata, el propi viatger podrà fer-ho i sol·licitar el reemborsament de les despeses necessàries a aquest efecte.
  3. Quan una proporció significativa dels serveis del viatge no pugui prestar-se segons el convingut en el contracte, l’agència organitzadora o, si escau, l’agència detallista, oferiran sense cost addicional fórmules alternatives adequades per a la continuació normal del viatge i, també, quan el retorn del viatger al lloc de sortida no s’efectuï segons l’acordat.
   Aquestes fórmules alternatives, si és possible, han de ser de qualitat equivalent o superior i si són de qualitat inferior, l’agència organitzadora o, si escau, l’agència detallista aplicarà una reducció adequada del preu.
   El viatger només pot rebutjar les alternatives oferides si no són comparables a l’acordat en el viatge combinat o si la reducció de preu és inadequada.
  4. Quan una falta de conformitat afecti substancialment a l’execució del viatge i l’agència organitzadora o, si escau, l’agència detallista no l’hagin esmenat en un termini raonable establert pel viatger, aquest podrà posar fi al contracte sense pagar cap penalització i sol·licitar tant una reducció del preu com una indemnització pels danys i perjudicis causats, d’acord amb el que estableix la Clàusula 22.
  5. Si no és possible trobar fórmules de viatge alternatives o el viatger rebutja per no ser comparables a l’acordat en el viatge o per ser inadequada la reducció de preu ofert, el viatger tindrà dret, tant a una reducció de preu com a una indemnització per danys i perjudicis, sense que es posi fi al contracte de viatge combinat, d’acord amb el que estableix la Clàusula 24.
  6. En els casos detallats en els apartats 4 i 5 anteriors, si el viatge combinat inclou el transport de passatgers, l’agència organitzadora i, si escau, l’agència detallista, estaran també obligades a oferir la repatriació al viatger en un transport equivalent sense dilacions indegudes i sense cost addicional.
 3. Impossibilitat de garantir el retorn segons el que preveu el contracte per circumstàncies inevitables i extraordinàries
  1. Si és impossible garantir el retorn del viatger segons el que preveu el contracte a causa de circumstàncies inevitables i extraordinàries, l’agència organitzadora o, si escau, l’agència detallista, assumiran el cost de l’allotjament que sigui necessari, si és possible de categoria equivalent, per un període no superior a tres nits per viatger, llevat que en la normativa europea de drets dels passatgers s’estableixi un període diferent.
  2. La limitació de costos establerta en l’apartat anterior no és aplicable a les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda (tal com es defineixen a la clàusula 1.2 anterior) ni als seus acompanyants, a dones embarassades, a menors no acompanyats, ni tampoc a les persones amb necessitat d’assistència mèdica específica, si les seves necessitats particulars han estat participades a l’agència organitzadora o, si s’escau, a l’agència detallista, al menys 48 hores abans de l’inici del viatge.
 4. Deure de col·laboració del viatger al normal desenvolupament del viatge
  El viatger haurà de seguir les indicacions que li faciliti agència organitzadora, la detallista o els seus representants locals per a l’adequada execució del viatge, així com a les reglamentacions que són d’aplicació general als usuaris dels serveis compresos en el viatge combinat. En particular, en els viatges en grup guardarà el degut respecte als altres participants i observarà una conducta que no perjudiqui el normal desenvolupament del viatge.
 5. Deure d’assistència de l’agència
  1. L’agència organitzadora i, si escau, l’agència detallista, estan obligades a proporcionar una assistència adequada i sense retard indegut al viatger en dificultats, especialment en el cas de circumstàncies extraordinàries i inevitables.
  2. En concret aquesta assistència ha de consistir en:
   1. Subministrament d’informació adequada de serveis sanitaris, autoritats locals i assistència consular; i
   2. Assistència al viatger per establir comunicacions a distància i l’ajuda per trobar fórmules alternatives.
  3. Si la dificultat s’ha originat intencionadament o per negligència del viatger, l’agència organitzadora i, si escau l’agència detallista, podran facturar un recàrrec raonable per aquesta assistència al viatger. Aquest recàrrec no pot superar els costos reals en què hagi incorregut l’agència.
  4. L’agència no es responsabilitza de canvis o cancel·lacions dels operadors de qualsevol mitjà i/o tipus de transport amb posterioritat a la confirmació i adquisició del bitllet i/o passatge. Qualsevol tipus de canvi d’horari, cancel·lació o modificació de qualssevol mitjans de transport contractats és responsabilitat de l’operador que actua de transportista del viatger o passatger. La forma d’avís que Villà Viatges té establerta, sempre que l’operador de transport avisi a l’agència amb antelació suficient de qualsevol canvi o cancel·lació de l’operativa del mitjà de transport contractat originalment, serà per correu electrònic, i excepcionalment per qualsevol aplicació de missatgeria telemàtica que sigui habitual en la conducta de l’agència de viatges, per tant, és important que en el moment d’efectuar la reserva el viatger indiqui correctament aquesta dada i consulti, al menys un cop al dia, la seva bústia de correu electrònic, en cas contrari s’exposa a no disposar de la informació dels canvis que podrien suposar-li, fins i tot, la pèrdua del servei de transport impossibilita aquesta situació l’inici o continuació de l’itinerari, afrontant a més al seu exclusiu càrrec les despeses imposades per l’operador logístic corresponents a la continuació del mateix. Es recomana reconfirmar l’estat de la seva reserva (horari, dates, terminals de sortida, etcètera) quaranta-vuit hores abans de la sortida i tornada, fins i tot l’embarcament i/o el desembarcament, contactant directament amb l’operador de transport.
 6. Informació sobre particularitats de la destinació
  El Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, informa als viatgers dels requisits administratius per a l’entrada a un país (passaport, exigència de visat, etcètera) vàlids per als ciutadans de la Unió Europea. També s’informa sobre possibles riscos existents en destinació, es proporcionen consells de viatge, i es facilita informació útil per als viatgers. Si és un ciutadà pertanyent a un altre estat membre de la UE o de l’EEE, consulteu la llista d’ambaixades i consolats de la UE/EEE. En canvi, si vostè és un ciutadà que no pertany a la UE consulti al seu ambaixada o consolat.
  També, el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social publica un directori de condicions i requeriments sanitaris (vacunes, informació sanitària, etcètera) dels diferents països, així com informació i consells d’utilitat en l’àmbit de la salut.

Responsabilitat contractual per incompliment defectuós o incompliment en el viatge combinat

 1. Responsabilitat de l’agència de viatges
  1. L’agència organitzadora i l’agència detallista responen solidàriament davant del viatger del correcte compliment del contracte de viatge combinat.
   Qui respongui davant el viatger tindrà el dret de repetició enfront de l’operador a què li sigui imputable l’incompliment o compliment defectuós del contracte en funció del seu respectiu àmbit de gestió del viatge combinat.
  2. L’agència organitzadora i l’agència detallista respondran davant el viatger tant si executen elles mateixes les prestacions compreses en el viatge combinat com si les porten a terme els seus auxiliars o altres prestadors de serveis.
 2. Dret a reducció del preu, indemnització i limitacions
  1. El viatger tindrà dret a una reducció del preu adequada per qualsevol període durant el qual hi hagi hagut una falta de conformitat.
  2. El viatger tindrà dret a rebre una indemnització adequada de l’organitzador o, si escau, del detallista per qualsevol dany o perjudici que pateixi com a conseqüència de qualsevol falta de conformitat del contracte.
  3. El viatger no tindrà dret a una indemnització per danys i perjudicis si l’organitzador o, si escau, el detallista, demostren que la manca de conformitat és:
   1. Imputable al viatger;
   2. Imputable a un tercer aliè a la prestació dels serveis contractats i imprevisible o inevitable; o,
   3. Deguda a circumstàncies inevitables i extraordinàries.
  4. Quan les prestacions del contracte de viatge combinat estiguin regides per convenis internacionals, les limitacions sobre l’abast o condicions de pagament d’indemnitzacions pels prestadors de serveis inclosos en el viatge s’aplicaran a les agències organitzadores i agències minoristes.
  5. Quan les prestacions del contracte de viatge combinat no estiguin regides per convenis internacionals: (i) no es podran limitar contractualment les indemnitzacions que, si escau pugui correspondre pagar a l’agència per danys corporals o per perjudicis causats de forma intencionada o per negligència; i (ii) la resta de les indemnitzacions que puguin haver de pagar les agències quedaran limitades al triple de l’import total del viatge combinat.
  6. La indemnització o reducció de preu concedida en virtut del Reial Decret Legislatiu 1/2007 i la concedida en virtut dels reglaments i convenis internacionals relacionats en l’article 165.5 del mateix Reial Decret Legislatiu 1/2007, s’han de deduir una de l’altra per tal de evitar excés d’indemnització.

Reclamacions i accions derivades del contracte de viatge combinat

 1. Llei aplicable
  Aquest contracte de viatge combinat es regeix per l’acordat entre les parts i pel que s’estableix en aquestes Condicions Generals, en les normes autonòmiques vigents i aplicables, així com pel que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.
 2. Reclamacions a l’agència
  1. Sense perjudici de les accions legals que l’assisteixen, el viatger podrà efectuar per escrit reclamacions per la no execució o l’execució deficient del contracte davant l’agència detallista i/o l’agència organitzadora minorista detallista i/o organitzadora a les adreces postals i/o adreces de correu electrònic informades per les agències de viatges per a aquest motiu.
  2. En el termini màxim de trenta dies, l’agència haurà de contestar per escrit les reclamacions formulades.
 3. Resolució alternativa de conflictes
  1. En qualsevol moment, el consumidor i l’agència podran demanar la mediació de l’administració competent o dels organismes que es constitueixin a l’efecte per trobar per si mateixes una solució del conflicte que sigui satisfactòria per a ambdues parts.
  2. El consumidor podrà dirigir les seves reclamacions a la Junta Arbitral de Consum que sigui competent. El conflicte es pot sotmetre a arbitratge si l’agència reclamada s’hagués adherit prèviament a sistema arbitral de consum (en aquest cas l’agència avisarà degudament d’això a consumidor) o, si l’agència malgrat no estar adherida accepta la sol·licitud d’arbitratge del consumidor.
   No poden ser objecte de l’arbitratge de consum les reclamacions en què concorrin intoxicació, lesió, mort o hi hagi indicis racionals de delicte.
   En cas de celebrar-se un arbitratge de consum, el laude que dicti el tribunal arbitral designat per la Junta Arbitral de Consum resoldrà la reclamació presentada amb caràcter definitiu i serà vinculant per a ambdues parts.
  3. Si l’agència organitzadora i/o, si escau, l’agència detallista, estan adherides a algun sistema de resolució alternativa de litigis o estan obligades a això per alguna norma o codi de conducta, informaran d’aquesta circumstància al viatger abans de la formalització del contracte de viatge combinat.
  4. S’informa que, en compliment de l’article 40 de la Llei 7/2017, de 2 de novembre, hi ha la plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea que facilita la resolució extrajudicial per a contractes de prestació de serveis celebrats en línia de forma independent, imparcial, transparent, eficaç i equitativa, a la qual refereix el Reglament (UE) nº 524/2013, del Parlament Europeu i del Consell Europeu, de 21 de maig de 2013. la plataforma és un portal web interactiu i multilingüe que proporciona de manera gratuïta un punt únic d’accés a residents a la UE.
  5. Villà Viatges, SA no participa de moment en el programa indicat en l’apartat anterior i no està subscrita a una entitat RAL en matèria de consum llevat que sigui obligat per la normativa vigent d’un estat membre de la UE.
 4. Accions judicials
  1. Si la controvèrsia no està sotmesa a arbitratge de consum, el viatger podrà reclamar per via judicial.
  2. Les accions judicials derivades del contracte de viatge combinat prescriuen als dos anys.

Política general de preus

Els preus d’aquelles propostes de viatge o servei que s’ensenyen en el lloc web sense possibilitat de contractació directa tenen un valor indicatiu i han estat facilitades pels respectius proveïdors i majoristes.

Villà Viatges fa tot el possible per garantir que els preus exhibits són correctes. No obstant això, els proveïdors, majoristes i creadors i venedors de les experiències de viatges i serveis turístics poden canviar sense previ avís els imports o les condicions dels mateixos, sense haver informat del canvi Villà Viatges.

Els únics preus que es poden considerar vàlids són aquells que han estat pressupostats directamene per empleats de Villà Viatges, amb la vigència que inclou el document que els recull.

Març, 2020