Qüestions legals

Villà Viatges, SA, en endavant, VV, es declara propietària d’aquest lloc web i es reserva tots els drets de permetre l’accés als usuaris d’aquest.

Identitat i ubicació

Villà Viatges, SA. Domicili: Girona, 13. 08402 – Granollers, Barcelona, Espanya. Telèfon: +34 93 879 37 77. Fax: +34 93 879 62 19. Adreça de correu electrònic info@villaviatges.com. CIF: A60739752. Registre Mercantil de Barcelona, lligall a-n, n. 1986/04, Tom 29361, Foli 37, Fulla B 129205, Inscripció 10.

Condicions d’ús

Tots els elements integrants del website són propietat o, en determinats casos, VV ostenta els drets de reproducció. Aquests darrers estan subjectes a la legislació de protecció de drets de propietat intel·lectual i industrial amb les limitacions que se’n deriven dels mateixos. Els usuaris d’aquest lloc web podran fer servir, descarregar i imprimir per a la seva utilització particular i sense ànim de lucre els textos, imatges i altres elements accessibles aquí continguts, amb la cita prèvia de l’origen dels mateixos. Per a la utilització dels continguts del present lloc web en mitjans de comunicació i afins, serveixin-se contactar amb info@villaviatges.com per tal d’obtenir la pertinent autorització.

Es prohibeix l’accés o ús del lloc web, o l’intent d’accés i ús, per dur a terme qualsevol acció que pugui perjudicar a VV o a tercers. Tampoc no es pot accedir o utilitzar, o intentar accedir o utilitzar, el lloc web infringint la legislació vigent aplicable.

Expressament, es prohibeix l’ús de robots, aranyes, scripts, serveis, plataformes, programari o qualsevol dispositiu, eina o procés manual o automàtic, dissenyat per extreure o recopilar el contingut, dades i informació, publicat al lloc web. De la mateixa manera, es prohibeix l’ús del contingut de villaviatges.com per al desenvolupament de qualsevol programari, incloent-hi, entre d’altres, la formació de sistemes d’aprenentatge automàtic o intel·ligència artificial (IA).

Els continguts estan destinats al consum de persones més grans de 14 anys i les ofertes econòmiques anunciades, a majors d’edat i persones físiques i jurídiques amb capacitat contractual.

Propietat intel·lectual i industrial

Lloc web desenvolupat per Interdixit® per encàrrec de VV, amb material gràfic i literari de VV. Disseny del procés editorial a càrrec d’Estrategia del Contenido®, que també ha definit els components i l’arquitectura de continguts.

Els autors de les imatges genèriques amb què s’identifiquen els continents són Bill Wegener (Àfrica), Squid Ward (Àsia), Amos (Europa), Johan Mouchet (Austràlia) i Ben Hershey (Amèrica). Les icones de la interfície corporativa procedeixen de la col·lecció Noun Project, de Popcornarts. La resta del material audiovisual addicional procedeix de bancs d’imatges públics, amb menció expressa dels seus autors, i dels participants en les activitats culturals i promocionals impulsades per VV.

En el contingut publicat, poden ser esmentades marques comercials de tercers. La propietat d’aquestes correspon als seus autors o tenidors legítims, i són esmentades només a títol informatiu.

Exempció de responsabilitat

Aquest lloc web pot contenir enllaços que poden redireccionar a l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionades per tercers aliens a VV, que no respon ni dels continguts ni de l’estat d’aquests llocs i pàgines web. La utilització d’aquest lloc web es fa pel propi compte i risc de l’usuari.

VV i els seus treballadors no es responsabilitzen dels errors o omissions que puguin ser detectades en aquest lloc web, ni tampoc d’altres continguts als quals sigui possible accedir des del mateix. Tampoc seran o podran considerar-se responsables per danys derivats de la utilització d’aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada en base a la informació que s’hi conté.

VV no respon pels danys i perjudicis que elements aliens al website poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.

Política de preus

Respecte de la política de preus presentats en aquest lloc web, visiteu l’apartat Condicions Generals per conèixer els detalls de l’operativa comercial de VV.

Granollers,