Protecció de dades personals

Identificació del responsable

Villà Viatges, SA, en endavant, VV, es declara responsable de la captació de les dades personals dels usuaris de villaviatges.com, quan aquesta es produeix, i, també, del seu possible tractament.

Protecció de dades

VV recull dades personals corresponents a les persones que fan servir els diferents formularis disponibles a villaviatges.com. El consentiment explícit a aquestes clàusules sobre protecció de dades és imprescindible per a tramitar peticions d’informació per aquest canal, tal com estipula el reglament UE 2016/679, de 27 d’abril (Reglament General de Protecció de Dades, RGPD).

Les dades es capten des dels formularis de contacte destinats a transmetre consultes generals, per establir contacte amb assessors sobre viatges, i sobre els diferents certàmens i concursos que VV convoca. També des dels formularis de subscripció als butlletins. Generalment, els formularis de contacte sol·liciten de forma obligatòria un nom i una adreça de correu electrònic, encara que excepcionalment poden exigir altres dades que serveixin per respondre amb més precisió als dubtes que es plantegen. Quan això cal, els camps opcionals s’assenyalen adequadament.

Aquesta norma s’aplica de forma genèrica a tota la comunicació en línia de VV, amb l’excepció de la inscripció de participants i concursants en les activitats proposades. Quan aquestes es plantegen, les dades que es reben des de les fitxes d’inscripció tenen una finalitat diferent, estan sotmesos al protocol legalitzat per VV i, consegüentment, a unes normes singulars en matèria de protecció de dades que les bases de la pròpia activitat expliquen en profunditat.

Tenint en compte aquesta excepció, la finalitat dels formularis de contacte és i així s’expressa de forma separada en cadascun d’ells:

  • Respondre a consultes i dubtes sobre la planificació, prospecció comercial i adquisició de serveis per al viatger.
  • Establir cites per a la prospecció comercial i adquisició de serveis per al viatger.
  • Proporcionar informació sobre productes i serveis comercialitzats per VV.
  • Subscriure l’usuari a un butlletí sobre ofertes, productes, serveis, novetats corporatives i altres notícies del seu interès.
  • Planificar l’oferta comercial apropiada a l’audiència de VV.

Les dades personals queden registrades en un fitxer propietat de VV i registrat davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. L’arxiu se situa en territori jurisdiccional de la Unió Europea. Aquesta condició s’estén també a les plataformes utilitzades per establir comunicació amb els usuaris, com és el cas de MailChimp.

Des del lloc web de VV i amb les finalitats descrites en aquest apartat no es capten dades de menors d’edat. S’exigeix, per tant, que els menors de 18 anys s’abstinguin d’utilitzar els formularis de contacte.

Les dades personals no són tractades ni processades per a l’elaboració de perfils de clients que puguin suposar una discriminació econòmica en l’oferta comercial. Tampoc seran cedits ni transferits a tercers dins o fora de la Unió Europea, amb l’única excepció de l’eficaç prestació del servei contractat i només als proveïdors corresponents: companyies de transport, d’allotjament, etcètera.

VV ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives apropiades per a la protecció de la integritat del fitxer de dades personals, tal com estableix la legislació vigent. S’ha procurat salvaguardar-lo d’intrusions malintencionades, de la pèrdua o robatori de la informació, i d’alteracions o processaments no autoritzats. Tot i això, l’esforç dins de la legalitat vigent podria no garantir una protecció total.

L’usuari podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació, limitació del tractament, supresió i portabilitat de les dades cedides dirigint-se a VV acreditant fefaentment la seva identitat. Pot fer-ho per mitjà de missatge de correu electrònic a info@villaviatges.com, per mitjà de correu prefranquejat a l’adreça postal Girona, 13. 08402 – Granollers, Barcelona, ​​o contactant amb el Delegat de Protecció de Dades de Villà Viatges SA a l’adreça dpo.cliente@conversia.es o al número de telèfon 902 877 192.

La política de protecció de dades personals que aplica VV s’emmarca en els principis de licitud, lleialtat, transparència i confidencialitat que inspiren el RGPD.

Granollers,