Tot el que cal per concursar

Logo del Certamen Audiovisual Villà Viatges

Tot el que et cal saber per concursar en el primer Certamen Audiovisual Villà Viatges per a estudiants d’ESO: com ha de ser l’espot i sobre quin tema, com inscriure’s, com presentar la producció, què es jutjarà i amb quin criteri, i quins són els terminis. En breu podràs descarregar des d’aquesta mateixa pàgina les Bases del Certamen registrades davant notari i els documents amb la fitxa d’inscripció, l’autorització paterna i la fitxa de presentació de la vostra producció.

Extracte de les bases de participació

 1. Requisits dels participants. Poden participar en aquest certamen qualsevol estudiant inscrit o matriculat a qualsevol centre educatiu de la comarca del Vallès Oriental, del primer i segon cicle de l’Ensenyament Secundari Obligatori; de manera col·lectiva. No podrà participar al certamen el personal contractat per l’entitat organitzadora o finançadora.
 2. Caràcter gratuït de la participació. La participació en aquest certamen és totalment gratuïta.
 3. Candidatures presentades. Els participants hauran de realitzar l’espot de l’agència Villà Viatges per a la campanya primavera-tardor 2019. La durada no podrà excedir els vint-i-cinc segons (25″) i no haurà d’incloure el pre roll i post roll: On neixen les grans histories i el logotip de l’agència Villà Viatges. No s’admetran treballs que superin el temps establert.
  La participació implica l’acceptació i compliment de la totalitat de les bases, i si escau, els seus annexes; i la renuncia a qualsevol reclamació legal. Recau tanmateix la responsabilitat de les obres sobre els autors i les autores. Es pot només presentar un treball per grup. La temàtica de l’obra ha de contribuir als objectius descrits a la introducció d’aquest extracte de les bases i no pot contenir continguts de caràcter il·lícit, xenòfob, racista, violent o pornogràfic, ni atemptarà contra els drets de cap tercer.
  Villà Certamen verificarà si els treballs rebuts són aptes, s’ajusten als objectius de la convocatòria i compleixen amb tots els requisits exigits. Si l’obra no resulta admesa, no es publicarà al lloc web Villà Viatges i Villà Certamen no tindrà l’obligació de comunicar formalment aquesta decisió.
  Als efectes que el jurat pugui comprovar que el treball es realitza pels alumnes, cada equip ha de lliurar, a més a més, un vídeo de making of pel qual els estudiants es presenten i es pugui observar i/o descriure la implicació de cadascun dels participants en el procés de creació necessari per a la realització de l’espot. Aquest vídeo s’haurà de lliurar en qualsevol format compatible amb la plataforma Vimeo i/o YouTube abans del i la durada màxima serà d’un minut i trenta segons (1’30”). Per aquest vídeo no existeix cap requeriment de qualitat tècnica i artística més enllà que es pugui visionar i escoltar-se bé, per demostrar d’una forma correcta el treball a realitzar.
 4. Temàtica. Viatjar en família: el món és vostre.
 5. Inscripció. Per participar serà necessari complimentar la fitxa d’inscripció abans del . Els centres educatius poden participar amb més d’un equip de màxim deu (10) i mínim quatre (4) alumnes, d’entre onze (11) i disset (17) anys, formats segons el criteri del docent responsable que liderarà i representarà a l’equip davant l’organització Villà Certamen. Si bé, internament —en el centre escolar—, pot ésser un treball col·laboratiu coordinat per més d’un docent. A tots els efectes el correu electrònic subministrat pel docent líder, a l’enregistrar l’equip, serà l’utilitzat sempre per a totes les comunicacions durant el certamen.
 6. Idioma. La llengua de l’espot ha de ser el català, amb un mínim de vuitanta (80) per cent del contingut. L’altre vint (20) per cent, a elecció de cada grup participant, podrà ser el castellà i/o l’anglès.
 7. Fitxa tècnica. Els treballs s’identificaran mitjançant la seva fitxa tècnica, complimentant tots els camps d’aquesta, a lliurar en el moment de la presentació del treball (títol, modalitat, durada, format, sinopsi, adreça de correu electrònic i telèfon de contacte).
 8. Copyright. Els autors i les autores, pel fet de participar al certamen, cedeixen de forma gratuïta els drets de propietat intel·lectual que corresponguin a l’espot, en concret: comunicació pública i divulgació, reproducció directa o indirecta, doblatge, subtitulat i transformació a Villà Viatges per la difusió de la seva obra mitjançant qualsevol suport, format o modalitat de difusió o distribució. Aquesta cessió serà pel màxim temps legal, i per a tot el món. Addicionalment, Villà Certamen i Villà Viatges podran sol·licitar, indistintament, les cessions de drets i autoritzacions de menors que corresponguin per a la difusió dels vídeos i/o treballs realitzats en el marc d’aquest certamen.
 9. Jurat. El jurat, qui serà nomenat per l’organització del certamen, abans que finalitzi el termini de presentació dels espots, estarà composat per un/a president/a, un/a secretari/a i un màxim de dos vocals, experts i expertes en la matèria i de reconeguda competència.
 10. Premi i modalitat del certamen. S’estableix una sola categoria per la presentació de projectes audiovisuals:
  Premi II Certamen de Comunicació Audiovisual Villà Viatges
  El premi, sense quantia econòmica, consisteix en la projecció de l’espot publicitari guanyador als cinemes de la comarca del Vallès Oriental durant un (1) mes, així com la cessió dels drets de reproducció i distribució gratuïta en DVD d’una edició limitada de l’obra premiada.
  El premi no es podrà bescanviar pel seu valor en efectiu.
  La data límit de presentació dels treballs finals serà el . Qualsevol treball presentat posterior a aquesta data no serà acceptat.
  La valoració final dels treballs presentats al certamen correspondrà al jurat designat per l’organització. Es valorarà la idea creativa, el guió, la edició musical i la originalitat dels treballs a més de la consecució dels objectius formulats en aquesta convocatòria. Pel cas que el jurat consideri que l’espot no compleix mèrits suficients, la classificació en primer lloc no implicarà ésser el guanyador del certamen.
  La decisió del jurat del certamen serà inapel·lable.
  Els finalistes del Certamen es donaran a conèixer el .
  L’organització es reserva el dret de retirar del certamen aquells treballs en què s’hagi produït un ús fraudulent del vot.
 11. Altres disposicions. Qualsevol fet no previst a la redacció d’aquestes bases, o dubte sobre la interpretació d’aquestes, serà resolt segons el criteri de jurat. Villà Viatges i/o Villà Certamen, o qualsevol de les organitzacions que hi estiguin implicades en l’organització del certamen, no seran responsables si el grup que s’inscriu introdueix dades falses o no disposen de les autoritzacions del pare i/o mare o dels representants legals, en el seu cas.
 12. Contacte. Per qualsevol dubte o aclariment, adreçar-se a Villà Viatges, a la seu principal de Granollers (08402 – Barcelona), al carrer Girona 13, telèfon 938.793.777, a l’atenció de Marta Parera o a l’adreça de correu electrònic marta@villaviatges.com.